Inwestowanie

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Inwestowanie

Jesteśmy pokoleniem, któremu politycy zafundowali delikatnie mówiąc „bardzo mizerną” egzystencję po przejściu na emeryturę. Jedyne co nam pozostało, to o przyszłość zatroszczyć się samodzielnie. Taką możliwość daje nam inwestowanie, jeżeli posiadamy jakąkolwiek nadwyżkę w swoim domowym budżecie. I nie ważne jest czy będzie to kwota, za którą możemy kupić jedną akcję w miesiącu, czy 100. W ciągu 30 – 40 lat będzie to kwota, która zagwarantuje nam dostatnie życie. Niestety slogan „kup i zapomnij” dawno przestał mieć rację bytu w wyniku olbrzymiej zmienności rynków. Obecnie, aby inwestować musimy posiadać odrobinę wiedzy, która pozwoli nam dokonywać inwestycji przynoszących odpowiedni, satysfakcjonujący nas zysk.
Inwestycja (a więc także inwestycja w instrumenty finansowe) w/g Jacka Hirshleifera to wyrzeczenie się bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych, niepewnych korzyści. W definicji tej mamy zawarte podstawowe cechy inwestycji: wielkość, czas i ryzyko. Najważniejszym problemem przed jakim staje inwestor jest podjęcie decyzji, inwestować czy wstrzymać się od inwestycji, a jeżeli inwestować to kiedy i w jakie instrumenty oraz jak duże środki finansowe przeznaczyć na inwestycje. Aby podjąć decyzję, inwestor musi mieć możliwość porównania wielkości bieżącej konsumpcji z przyszłymi korzyściami z inwestycji. Taką możliwość daje inwestorowi koncepcja wartości pieniądza w czasie.
Zakłada ona, że określona suma pieniężna w dniu dzisiejszy ma inną wartość, niż ta sama suma pieniężna po pewnym okresie. Jest to wynikiem spadku siły nabywczej pieniądza , możliwością inwestowania, występowaniem ryzyka oraz preferowaniem bieżącej konsumpcji:
– spadek siły nabywczej jest spowodowany rosnącą inflacją, w wyniku której po określonym czasie nie będziemy mogli nabyć tego samego produktu za tą samą kwotę;
– możliwość inwestowania zakłada, że po korzystnym zainwestowaniu określonej kwoty, po pewnym czasie będzie ona warta więcej niż obecnie (tz. przyniesie pewien dochód). Oznacza to, że ta sama kwota nie zainwestowana, będzie po tym samym czasie warta mniej;
– występowanie ryzyka oznacza, że po okresie inwestycji możemy nie uzyskać określonego spodziewanego dochodu. Wynika z tego, że wartość określonej kwoty nie obarczonej ryzykiem jest większa, niż wartość tej samej kwoty obarczonej ryzykiem;
– preferowanie bieżącej konsumpcji oznacza, że większość ludzi bardziej sobie ceni określoną kwotę przeznaczoną na bieżącą konsumpcję, niż to samą kwotę przeznaczoną na konsumpcję po pewnym czasie.
Wartość pieniądza w czasie określana jest przez stopę procentową (jako miernik przychodu), którą na rynkach finansowych podaje się w skali roku.
Stopa procentowa to stosunek oprocentowania zarobionego w danym okresie do kwoty zainwestowanej na początku okresu (Wieteska).
Wielkość stopy procentowej wynikająca z wartości pieniądza w czasie musi zatem uwzględniać zarówno czas jak i ryzyko. Wysokość stóp procentowych wpływa na podejmowanie decyzji przez uczestników rynku finansowego co ma niezwykle istotne znaczenie dla funkcjonowania gospodarki. Istotną rolę w ustalaniu wysokości stóp procentowych odgrywają banki centralne. Dla Narodowego Banku Polskiego są jednymi z narzędzi polityki monetarnej, który przy ich pomocy wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych. Musimy pamiętać, że na rynku finansowym mamy do czynienia z różnymi stopami procentowymi.
Do podstawowych stóp procentowych NBP należą:
a) stopa referencyjna;
b) stopa lombardowa;
c) stopa depozytowa;
d) stopa redyskontowa;
e) stopy rezerwy obowiązkowej.
Drugą podstawową cechą inwestycji jest ryzyko. Praktycznie to ono jest motorem napędowym tworzenia różnych teorii, których głównym celem jest ograniczenie ryzyka. Jednak pojęcie ryzyka w na rynkach finansowych nie jest jednoznacznie rozumiane. Możemy spotkać się zarówno z określeniem rozumianym jako zagrożenie, w wyniku którego powstaje szkoda. Z tym pojęciem spotykamy się najczęściej na rynku ubezpieczeń. Częściej jednak stosowane (będziemy go wykorzystywać w dalszej części rozważań) jest pojęcie ryzyka, traktowanego zarówno jako zagrożenie, ale również szansa.
Podstawowym podziałem ryzyka w inwestycje jest ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe.
Ryzyko rynkowe wynika ze zmian cen przede wszystkim na rynku finansowym. Będziemy więc rozpatrywać ryzyko: stopy procentowej, cen akcji, cen towarów (rozumianych jako ceny towarowych instrumentów pochodnych) oraz kursu walutowego. Dotyczy ono wszystkich uczestników rynku finansowego.
Ryzyko kredytowe wynika z kondycji finansowej jednej ze stron zawartego kontraktu. Jeżeli kondycja ulega pogorszeniu to istnieje możliwość niedotrzymania warunków. (ryzyko niedotrzymania warunków). Występuje wszędzie tam, gdzie będziemy mieli do czynienia ze zobowiązaniami drugiej strony.
Jednym z ważniejszych dla indywidualnego inwestora jest ryzyko płynności. Należy pamiętać, że instrumenty o małej płynności charakteryzują się większą różnicą ceny kupna i sprzedaży, a często w czasie sesji w ogóle nie dochodzi do transakcji
Inwestorzy muszą brać pod uwagę także inne rodzaje ryzyka mające wpływ na rynki finansowe: np. ryzyko polityczne (konflikt militarny) czy ryzyko prawne (zmiana przepisów mających wpływ na gospodarkę)
Powiedzieliśmy, że podstawowym ryzykiem w inwestycji jest ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe. Wzrasta ono lub maleje w zależności od globalnej sytuacji makroekonomicznej oraz od sytuacji makroekonomicznej danego kraju.
Analiza makroekonomiczna powinna nam dać odpowiedź w jakiej fazie rozwoju znajduje się gospodarka światowa, regionalna i danego kraju. Każda gospodarka rynkowa przechodzi cykliczne fazy ekspansji i recesji oraz stany przejściowe. Jest to tz. cykl koniunkturalny – cykliczne zmiany długookresowego tempa wzrostu gospodarczego charakterystyczne dla gospodarek rynkowych, którym w praktyce nie daje się zapobiec.

W zależności od fazy cyklu gospodarczego powinniśmy podejmować decyzje na jakim rynku dokonamy inwestycji:finansowym, towarowym; metali szlachetnych; nieruchomości czy przetrzymamy trudny okres z kapitałem w banku.
Jak widzimy samodzielne inwestowanie wymaga od inwestora oprócz minimum wiedzy, także czasu na przeprowadzenie odpowiedniej analizy. Nie jest to proste, gdy do dyspozycji mamy różnego rodzaju rynki i instrumenty, oraz dziesiątki wskaźników za pomocą których możemy dokonać tej analizy. Dużą pomocą dla inwestora są różnego rodzaju systemy informatyczne wspomagające decyzje inwestycyjne. Jednym z nich jest system SISS 2010. Jest to system automatycznie obecnie analizujący wszystkie spółki akcyjne występujące na GPW w Warszawie. Podstawą systemu jest kontrola ryzyka instrumentu finansowego. Jak ważna jest to miara niech świadczy fakt, że w ostatnich czasach powstała profesja zarządzającego ryzykiem (risk manager) oraz wydawane są certyfikaty, przede wszystkim Professional Risk Manager, których posiadacze są poszukiwani przez banki, biura maklerskie i inne instytucje finansowe. Do budowy systemu wykorzystano najnowsze zdobycze teorii rynku finansowego. Mimo wielu trudności jakie musi pokonać inwestor, samodzielne inwestowanie daje najwięcej satysfakcji.

Zobacz także interesujące frazy:
inwestowanie w złoto;
inwestowanie pieniędzy;
inwestowanie w srebro;
inwestowanie w monety;
inwestowanie w waluty;
inwestowanie na giełdzie;
bezpieczne inwestowanie;
inwestowanie w fundusze;
inwestowanie w wartość;
inwestowanie w wino;
inwestowanie w nieruchomości;
inwestowanie giełda;
inwestowanie w obligacje;
giełda inwestowanie;
inwestowanie w akcje;
inwestowanie w internecie;
wirtualne inwestowanie;
bezpieczne inwestowanie pieniędzy;
inwestowanie kapitału;
inwestowanie książki;
skuteczne inwestowanie;
inteligentne inwestowanie;
inwestowanie w surowce;
inwestowanie w Polsce;
inwestowanie przez internet;
inwestowanie w sztukę;
inwestowanie na gpw;
inwestowanie forex;
inwestowanie w wina;
inwestowanie alternatywne;
inwestowanie forum;
inwestowanie długoterminowe;
inwestowanie małych kwot;
inwestowanie na forex;
alternatywne inwestowanie;
inwestowanie w diamenty;
inwestowanie w whisky;
forum inwestowanie;
forex inwestowanie;
inwestowanie oszczędności;
inwestowanie dla początkujących;
inwestowanie za granicą.