instrumenty finansowe

Instrumenty finansowe.
Instrument finansowy jest to kontrakt (umowa) między dwiema stronami, regulujący zależność finansową między nimi. W naszym przypadku będzie to zależność pomiędzy inwestorem a drugą stroną , którą może być skarb państwa , bank komercyjny, fundusz inwestycyjny, biuro maklerskie, gmina, spółka akcyjna lub inny inwestor indywidualny. Charakter zależności między tymi stronami zależy od rodzaju instrumentu finansowego.

W zależności od zastosowanego kryterium instrumenty finansowe możemy podzielić na:
1. Ze względu na obrót:

Rys. Podział instrumentów finansowych ze względu na obrót.

Ze względu na obrót instrumenty finansowe możemy podzielić na:
a) występujące na rynku finansowym;
b) nie występujące na rynku finansowym.

Inwestora indywidualnego ze względu na bezpieczeństwo inwestycji (ryzyko płynności, ryzyko niedotrzymania warunków umowy) powinny interesować wyłącznie instrumenty finansowe, którymi można dokonywać obrotu na rynkach finansowych.

2. Ze względu na rodzaj transferu:

Rys. Podział instrumentów finansowych ze względu na rodzaj transferu.

Ze względu na rodzaj transferu instrumenty finansowe dzielimy na:

a) instrumenty transferu kapitału;
Są to instrumenty, w których jedna strona dysponująca
nadmiarem kapitału (inwestor), przekazuje go stronie potrzebującej kapitału. Do
instrumentów transferu kapitału należą instrumenty dłużne oraz instrumenty
udziałowe. W przypadku instrumentów dłużnych inwestor (pożyczkodawca)
udostępnia swój kapitał pożyczkobiorcy ( skarb państwa , bank komercyjny, gmina)
za co otrzymuje kapitał dodatkowy (będzie to stopa procentowa). W przypadku
instrumentów udziałowych inwestor za udostępnienie kapitału otrzymuje udziały,
co wiąże się często z prawem współwłasności.

b) instrumenty transferu ryzyka;
Są to instrumenty, w których jedna ze stron lub obie strony przekazują sobie
ryzyko. Do instrumentów transferu ryzyka należą przede wszystkim instrumenty
pochodne.
c) instrumenty hybrydowe.
Są to instrumenty łączące cechy instrumentów dłużnych i instrumentów
pochodnych.

3. Tradycyjny podział instrumentów finansowych.

Rys. Schemat tradycyjnego podziału instrumentów finansowych.

Natomiast tradycyjnym podziałem instrumentów finansowych, który stosowany jest najczęściej jest podział na:

1. Instrumenty rynku pieniężnego:
a) bony skarbowe;
b) bony komercyjne;
c) certyfikaty depozytowe;
d) transakcje typu „repo” i „reverse repo”.
2. Instrumenty rynku kapitałowego:
a) obligacje;
b) akcje;
c) inne instrumenty udziałowe takie jak: jednostki uczestnictwa w otwartych
funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne zamkniętych funduszy
inwestycyjnych oraz certyfikaty indeksowe;
3. Rynek instrumentów pochodnych:
a) opcje;
b) kontrakty terminowe
c) swapy.
4. Rynek walutowy.

Zobacz także:
rynek finansowy;
rynek kapitałowy.

Written by

opis użytkownika

No Comments Yet.

Leave a Reply

Message